Документи

1. Нотариален акт (копие)
Необходимо е да бъде предоставено копие на документ за собственост на земята, върху която ще се построй къщата. Желателно е този документ да бъде нотариален акт на името на физическото или юридическото лице, което ще бъде собственик на къщата. Възможно е да бъдат приложени и разделителен протокол, протокол за наследство или преотстъпено право за строеж.
2. Скица на недвижимия имот от действащ регулационен и кадастрален план.
Скицата се издава от техническа служба или от гишетата за обслужване на населението в местната община и отнема до 15 дни в зависимост от вида на услугата. За изготвяне на скица е необходимо да попълните заявление по образец и копие от документ за собственост.
3. Виза за проектиране
Визата е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества. Визата за проектиране представлява извадка от действащ подробен устройствен план, издаден от главния архитект на съответната община с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, както и задължителните отстояния от съседните имоти. Визата се издава от общинските администрации в срок до 15 дни в зависимост от вида на услугата. За изготвяне на виза за проектиране са необходими: заявление по образец, копие от документ за собственост и актуална скица на имота. За издаване на виза за проектиране е необходимо имота да представлява УПИ (урегулиран поземлен имот). Ако имота представлява поземлен имот, то е необходимо да предприемете необходимите действия за урегулирането му.
4. Предварителен договор с регионалното ВИК дружеството
Необходимо е да се сключи предварителен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи. Ако в населеното място няма изградена канализационна система, то е необходимо в изготвяния технически проект да залегне проектиране и изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения за отходна вода. Регионалното ВИК дружество предоставя необходимите данни за присъединяване на новопроектираната сграда към съществуващите ВИК системи. Необходимото време за изготвяне на предварителен договор с ВИК е до няколко месеца.
5. Предварителен договор с регионалното ЕРП дружество
Необходимо е да се сключи предварителен договор за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа. Електроразпределителното дружеството определя техническите параметри на бъдещото присъединяване: предоставяна мощност, категория по осигуреност на електроснабдяването, брой на фазите в мястото на присъединяването, точка на мерене на консумираната електроенергия. За изготвяне на договора е необходимо да предоставите информация за предполагаемата инсталирана мощност и типа на електрозахранването – монофазно или трифазно. Желателно е да предпочетете трифазно захранване, което ще ви позволи да ползвате трифазни електро-консуматори и да разпределяте равномерно натоварването при използване на консуматори с голяма консумация. При изграждане на къща в селските райони трифазното захранване също е препоръчително поради нестабилността на електрическата мрежа в някои от селските райони. Необходимото време за изготвяне на предварителен договор с електроразпределителните дружества е от няколко месеца до година.
6. Геодезическо заснемане
Геодезическото заснемане служи за основа на проектирането на сградата. Заснемането съдържа цифров модел на терена с нанесени съществуващи граници на имота и данни от действащия регулационен план, както и нанесени вертикални котировки и съществуващи сгради и съоръжения. Геодезическото заснемане се извършва за няколко дни, в зависимост от големината и сложността на парцела и до седмица за обработка на данните. В случай на терени с неустойчиви почвени слоеве или при изискване от проектанта може да се наложи изготвяне на доклад за геоложките и хидрогеоложките условия на терена. Изготвянето на доклада обикновено се извършва до един месец.
7. Изготвяне на идеен проект.
Идейният проект представлява триизмерен компютърен модел на бъдещата сграда, точно отговаряща на изискванията на клиента. Срокът за изготвяне на идеен проект е една-две седмици. Възможно е използването на готов идеен проект – от представените в сайта.
8. Изготвяне на инвестиционен технически проект.
Техническият инвестиционен проект се състои от следните проектни части:

  • част Архитектура
  • част Конструкция
  • част Електроснабдяване
  • част ВиК
  • част ПБЗ
  • част Топлотехническа ефективност

Срокът за изготвяне на техническия проект за новопроектирана къща е един – два месеца – в зависимост от сложността и спецификата на проекта. При избиране на готов проект – от изложените в сайта е необходимо само мултиплициране и адаптиране на работните проекти, което отнема една-две седмици.

9. Внасяне на документите в общината за съгласуване и издаване на разрешително за строеж.
Одобрението на техническия проект обикновено отнема до месец и влиза в сила, ако няма обжалване от заинтересовани страни, в срок до 14 дни. Разрешителното за строеж за е за срок от 2 години. Ако строежът не се започне в този срок е необходимо удължаване на разрешителното за строеж.