Документи

1. Нотариален акт (копие)
2. Скица на недвижимия имот от действащ регулационен и кадастрален план.
3. Виза за проектиране
4. Предварителен договор с регионалното ВИК дружеството
5. Предварителен договор с регионалното ЕРП дружество
6. Геодезическо заснемане
7. Изготвяне на идеен проект.
8. Изготвяне на инвестиционен технически проект.
9. Внасяне на документите в общината за съгласуване и издаване на разрешително за строеж.